Nowy Zawód- Lepsza Praca

Tytuł projektu: Nowy Zawód- Lepsza Praca

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 350 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.
Oferta:
Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych, Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Szkoleniowym POLKAR   Sp. z o. o oraz Fundacją NOVA, w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2018 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, należące do min. jednej z poniższych grup:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Zakres wsparcia:

 1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania
 2. Warsztaty Poszukiwania Pracy
 3. Kursy/szkolenia zawodowe, m.in. Prawo jazdy kategorii: C lub C+E, Operator koparko ładowarki, Spawacz metodą: MIG/MAG/TIG i wiele innych
 4. Płatne staże zawodowe
 5. Indywidualne wsparcie pośrednika pracy
 6. Indywidualne wsparcie psychologa
 7. Asysta osobista skierowana do osób z niepełnosprawnościami

Dodatkowe:

Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym.
Uczestnicy Projektu otrzymają dodatkowo: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, wyżywienie w trakcie kursu/szkolenia zawodowego oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.
Staże zawodowe, indywidualne wsparcie psychologa oraz asysta osobista są fakultatywnymi formami wsparcia, dobieranymi w zależności od potrzeb uczestnika.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 10.2016 do 12.2017.
Wyłonienie Uczestników nastąpi w 5 turach, co około 3 miesiące

 

Zgłoszenia do projektu: 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
lub
 • zadzwonić pod numer tel. 600 421 804, 58 350 51 40
 • wysłać maila na adres: biuro@swp.gda.pl
 • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Gdańsku, ul. Piekarnicza 12A
Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 –16.00
Uwaga! 
Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się do Projektu, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. O zakwalifikowaniu kandydata do projektu będą decydowały kryteria formalne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie z: Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wartość projektu: 4 332 162,24 zł
Kwota dofinansowania: 4 115 554,13 zł