Rewitalizacja

Tytuł projektu: Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy.

Cel projektu: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupa docelowa:

  • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z obszarów rewitalizowanych.

Termin realizacji:  2019-01-01 – 2020-12-31

Krótki opis projektu:

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Biskupia Górka i Chełm), charakteryzującego się dużym natężeniem problemów społecznych. Grupami docelowymi projektu są rodziny dysfunkcyjne niewydolne wychowawczo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach oraz seniorzy wymagający przynajmniej częściowej opieki. Preferencję uczestnictwa będą miały osoby/rodziny korzystające z PO Pomoc Żywnościowa. Wsparcie uczestników projektu będzie miało charakter zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Lokalny system wsparcia oparty będzie o centrum wsparcia dla rodzin (dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo) oraz centrum wsparcia dla seniorów (osoby starsze). Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy z uczestników skorzysta z tych form wsparcia, których najbardziej potrzebuje. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, terapia zajęciowa, dzienne wsparcie dla osób niesamodzielnych, animacja społeczności lokalnej, wolontariat. Efektem realizacji projektu będzie 9 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie udzielone 60 osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osobom poszukującym pracy. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT.

Projekt realizowany w ramach i Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 600 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 510 000,00 zł

Lider projektu: Gmina Miasta Gdańska

Partnerzy: Stowarzyszenie WAGA, Fundacja NOVA