SOS dla rodziny

INFORMACJA O PROJEKCIE

W imieniu Stowarzyszenia „SOS dla Rodziny” w Szczecinie oraz Partnerów mamy przyjemność zaprosić do udziału w projekcie Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II -Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest na mocy umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze makroregionu północno-zachodniego, obejmującego następujące województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie. Zadania w nim przewidziane realizowane będą w okresie
od 01.07.2017 r. do 31.12.2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

W związku z powyższym w ramach projektu przygotowano zakres bezpłatnych szkoleń dla ww. przedstawicieli i kadr działających na rzecz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w tym pracowników wszystkich szczebli samorządu terytorialnego: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i rządowego (wojewoda)
oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, oświaty, systemu zdrowia, innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego
i kadr systemu wspierania pieczy zastępczej oraz służb zatrudnionych na podstawie różnorodnych form zatrudnienia, współpracy, pracujących „na rzecz” oraz zaangażowanych w realizację zadań zgodnie z ww. ustawą, realizujący zadania na rzecz makroregionu północno-zachodniego.

Oferta szkoleniowa w ramach projektu obejmuje swym zakresem sześć obszarów tematycznych:

  • OBSZAR I – Szkolenia dla kadry zarządzającej
  • OBSZAR II – Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny
    i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel
  • OBSZAR III – Szkolenia z zakresu stosowania prawa
  • OBSZAR IV – Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi
    i rodzinami
  • OBSZAR V – Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody
  • OBSZAR VI – Szkolenia dla służb współpracujących i tworzących system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu z Biurem projektu telefonicznie pod numerem 574 631 097lub mailowo patrycja@fundacjanova.org.pl .

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach

Zespół projektu

 

Projekt „Dla rodziny” – doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020