EduSenior

O projekcie

EduSenior korzysta z dofinansowania o wartości 67 525,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla seniorów w ramach Gdańskiej Sieci Domów Sąsiedzkich, poprzez:
1.podniesienie wiedzy i kompetencji kadry (animatorzy, edukatorzy- 10 os.) gdańskich domów ˛sąsiedzkich w obszarze edukacji pozaformalnej osób starszych, poprzez organizację 2 mobilności edukacyjnych w Norwegii tj. jobshadowingu i szkolenia nt. metody „study circle”,
2.opracowanie katalogu dobrych praktyk i poradnika nt. metod i narzędzi edukacyjnych dla edukatorów pracujących z seniorami,
3.uaktualnienie oferty edukacji senioralnej domu sąsiedzkiego Fundacji NOVA (ISE Chełm) przez przetestowanie w 3 domach sąsiedzkich i wdrożenie do codziennej praktyki ISE Chełm pracy metody „study circle” .

Study Circle to popularna w krajach nordyckich metoda kształcenia osób dorosłych. Zakłada korzystanie z potencjału wszystkich uczestników, wychodząc z przekonania, że każdy dysponuje jakąś wiedzą czy doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. Polega na tym, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć lub rozwiązać problem spotykają się regularnie w małych grupach (study circle) w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu. Głównymi wyróżnikami metody Study Circle jest bazowanie na doświadczeniu i umiejętnościach uczestników.

Ta metoda pracy zostanie przetestowana w 3 domach sąsiedzkich w tym w ISE Chełm z grupami ok. 8-12 seniorów (łącznie ok. 30 os.) i dzięki wsparciu partnera norweskiego, Fundacja NOVA wdroży je do swojej codziennej praktyki. Przeszkoleni edukatorzy będą również mieli możliwość wdrożenia tej metody w ramach innych domów sąsiedzkich.

 

Zapraszamy do udziału w projekcie EduSenior:

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN UDZIALU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY OSWIADCZENIA

 

W celu pobrania formularzy – skopiuj link do przeglądarki, następnie wydrukowany, wypełniony i podpisany, prześlij na adres:

m.marek@fundacjanova.org.pl lub przynieś osobiści do biura

Fundacji NOVA:

ul. W. Biegańskiego 10/12

Gdańsk Chełm

_____________________________________________________________________________________________________________________
EduSenior benefits from a grant of 67 525.00 EUR received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants.

The aim of the project is to improve the quality of the educational offer addressed to seniors within the Gdansk Neighborhood Network by:
1. raising the knowledge and competences of the staff (animators, educators – 10 people) in Gdansk Neighboring Houses in the area of ​​non-formal education of older people by organizing 2 educational mobilities in Norway, i.e. jobshadowing and training on the study circle method,
2. development of The Good Practices Catalogue and The Guide on educational methods and tools for educators working with seniors,
3. updating the senior education offer of the NOVA Foundation Neighborhood House (ISE Chełm) by testing in 3 neighborhood houses and implementing the study circles method into the daily practice of ISE Chełm,

Study Circle is a popular in the Nordic countries adult education method. It assumes using the potential of all participants, starting from the belief that everyone has some knowledge or experiences that they can share with the others. People who want to learn something or solve a problem will meet regularly in a small groups (study circles) in order to jointly explore the topic of their interest. The main distinguishing features of the Study Circle method are based on the experience and skills of the participants.
This method of work will be tested in 3 neighborhood houses, including ISE Chełm, with groups of approx. 8-12 seniors (approx. 30 people in total) and thanks to the support of the Norwegian partner, the NOVA Foundation will implement them into its daily practice. All educators who will take part in the project will also have the option to implement this method in other neighborhood homes.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

EduSenior

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji senioralnej prowadzonej w Domach Sąsiedzkich na terenie Trójmiasta.

Grupa docelowa:

seniorzy, edukatorzy, kadra zarządzająca

Termin realizacji:

2021-09-01 - 2023-12-31

Wartość projektu:

81 113,00 EUR

Kwota dofinansowania:

67 525,00 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Bjerkaker LearningLab

Źródło finansowania:

EduSenior korzysta z dofinansowania o wartości 67 525,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.