Rewitalizacja Starego Chełmu

O projekcie

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszaru zdegradowanego (Biskupia Górka i Chełm), charakteryzującego się dużym natężeniem problemów społecznych. Grupami docelowymi projektu są rodziny dysfunkcyjne niewydolne wychowawczo, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży wychowującej się w tych rodzinach oraz seniorzy wymagający przynajmniej częściowej opieki. Wsparcie uczestników projektu będzie miało charakter zindywidualizowanych i kompleksowych usług w środowisku lokalnym. Lokalny system wsparcia oparty będzie o centrum wsparcia dla rodzin (dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo) oraz centrum wsparcia dla seniorów (osoby starsze). Wszyscy uczestnicy zostaną objęci wszechstronną diagnozą, na podstawie której opracowane zostaną indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy z uczestników skorzysta z tych form wsparcia, których najbardziej potrzebuje. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. zajęcia edukacyjne, zajęcia profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, terapia zajęciowa, dzienne wsparcie dla osób niesamodzielnych, animacja społeczności lokalnej, wolontariat. Efektem realizacji projektu będzie 9 trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz wsparcie udzielone 60 osobom zagrożonym ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 12 osobom poszukującym pracy. Projekt jest zgodny ze Strategią ZIT.

Projekt realizowany w ramach i Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku ? kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy.

Cel projektu:

Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.

Grupa docelowa:

osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z obszarów rewitalizowanych.

Termin realizacji:

2019-01-01 ? 2020-12-31

Wartość projektu:

600 000,00 zł

Kwota dofinansowania:

510 000,00 zł

Lider projektu:

Gmina Miasta Gdańska

Partnerzy:

Stowarzyszenie WAGA,
Fundacja NOVA