O FUNDACJI

Misja fundacji

Misją Fundacji NOVA jest zwiększenie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych różnych grup społecznych i zawodowych. Naszą ambicją jest umożliwianie wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego i kształcenie ludzi, którzy dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy i umiejętnościom odnajdą stabilizację na rynku pracy i w społeczeństwie.   W 2019 r. Fundacja NOVA za swoją działalność otrzymała Nagrodę  Specjalną w Konkursie o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka  od Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Fundacja NOVA posiada status instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji szkoleniowej oraz agencji zatrudnienia. Od 2007 roku prowadzi działania w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie z różnych powodów (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia, patologie itp.).

Fundacja NOVA prowadzi działalność w 3 głównych filarach:

 1. działalność edukacyjna ? edukacja zawodowa i niezawodowa osób dorosłych
 2. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych intelektualnie
 3. działalność integracyjna na rzecz społeczności lokalnych w ramach Inkubatora Sąsiedzkiej Energii

Fundacja NOVA prowadzi działalność pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności charytatywnej
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 • upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów.