POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja NOVA, ul. Styp-Rekowskiego 14, 80-809 Gdańsk.
 2. W sprawie Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się:
 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
 • w ramach uprawnionej działalności prowadzonej w celu realizacji celów statutowych Fundacji polegających w szczególności na prowadzeniu działalności szkoleniowej oraz działań edukacyjnych, prowadzeniu własnych programów edukacyjnych i informacyjnych, kampanii społecznych z zakresu obszarów działalności Fundacji, doradztwa ekonomicznego, finansowego, organizacyjnego i innych.
 • w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umów, realizacją projektów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu związanym z rekrutacją, nawiązaniem i przebiegiem procesu podjęcia pracy/współpracy/wolontariatu/umowy cywilnoprawnej, itp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i h RODO,
 • w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy oraz z innych przepisów obowiązujących Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 c oraz art. 9 ust 2 lit b RODO;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 f
 • dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach, pod warunkiem wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a, gdy Administrator zwróci się do Pani/Pana o wyrażenie takiej zgody.

Zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie, w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Celem wycofania zgody można też przesłać maila na adres e-mail biuro@fundacjanova.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 1. W zależności od sytuacji mogą zaistnieć inne podstawy wymienione w artykułach 6 i 9 RODO legalizujące przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa;
 • podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych w imieniu Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, usługodawcom zaopatrującym Fundację  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające prowadzenia działalności. W celu powierzenia przetwarzania danych osobowych innym podmiotom Fundacja zawiera z nimi umowy powierzenia przetwarzania danych;
 1. Dane osobowe w myśl przepisów RODO nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (tj. poza Unię Europejską i do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).
 2. Administrator przechowuje Pani/Pana danych osobowe:
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy, okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia tej umowy,
 • w sytuacji, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jednakże niezależnie od powyższego możliwe jest przechowywanie danych osobowych na podstawie przepisów prawa przez okresy wskazane tymi przepisami, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, zabezpieczenie społecznego,
 • także w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przechowywania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu ? w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 • do celów archiwizacyjnych w zakresie danych niezbędnych np. do wykazania rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Administrator przechowuje dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 1. Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i w zakresie tam wskazanym tj. prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator obecnie nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Zgodnie z wymogami RODO Administrator informuje, o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z przetwarzaniem danych osobowych.