Dla rodziny

O projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej. W ramach projektu przygotowano bezpłatne szkolenia obejmujące swym zakresem 6 obszarów:
Obszar I- Szkolenia dla kadry zarządzającej,
Obszar II- Szkolenia na temat budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz pozyskiwania środków na ten cel,
Obszar III- Szkolenia z zakresu stosowania prawa,
Obszar IV- Szkolenia kompetencji osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami,
Obszar V- Szkolenia dla organów kontrolnych wojewody,
Obszar VI- Szkolenia dla służb współpracujących i tworzący system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji.
Grupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz) z terenu z makroregionu zachodnio- północnego. Projekt odpowiada w pełni na potrzeby uczestników pod kątem oczekiwanych zagadnień i tematów. Przed każdym szkoleniem wszyscy uczestnicy są objęci wszechstronną diagnozą dzięki której w pełni można odpowiedzieć na problemy i potrzeby danej osoby. Każdy z uczestników korzysta z tych form wsparcia, których najbardziej potrzebuje. Usługi dostępne w ramach projektu to m.in. szkolenia jednodniowe, szkolenia dwudniowe, oraz warsztaty. Efektem realizacji projektu w województwie pomorskim jest podniesienie kompetencji u 600 uczestników projektu.

Projekt realizowany w ramach i Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

"Dla rodziny? ? doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Grupa docelowa:

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej a także wszyscy pracownicy szczebli samorządu terytorialnego: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i rządowego (wojewoda). Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, oświaty, systemu zdrowia, innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą i rodzinę adopcyjną.

Termin realizacji:

2017-07-01 - 2021-06-30

Wartość projektu:

5 519 027,80 zł

Kwota dofinansowania:

4 651 436,62 zł

Lider projektu:

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

Partnerzy:

MW Consulting SP. z o.o. ,
Fundacja NOVA