Fundacja NOVA z wizytą na Islandii

Fundacja NOVA z wizytą na Islandii

🇮🇸🇮🇸🇮🇸

Właśnie zakończyliśmy wizytę studyjną u islandzkiego partnera MIMIR, była to część projektu LearningLab finansowanego w ramach Programu Edukacja, który korzysta z dofinansowania otrzymanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021.

MIMIR to organizacja, która organizuje kursy i szkolenia dla osób z niskim poziomem wykształcenia oraz zachęca osoby pracujące do dalszego kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego. MIMIR oferuję także nauczenie jęz. Islandzkiego.

Ważnym obszarem działalności MIMIR jest edukacja migrantów w celu przygotowania ich do życia w społeczności oraz radzenia sobie na rynku pracy.

Dla naszej delegacji była to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy oraz wymiana doświadczeń w międzynarodowym zespole. Szczególnie ciekawa dla obu organizacja jest współpraca z polską mniejszością narodową. Z jednej strony NOVA może zaoferować MIMIR wiedze i kompetencje i pomóc w przygotowaniu oferty edukacyjnej dla Polaków na Islandii. Z drugiej strony NOVA stoi przed koniecznością przygotowania oferty dedykowanej dla przybyszów z Ukrainy. Dzięki tej wizycie mogliśmy dowiedzieć się jak konstruować ofertę, jakie zajęcia są szczególnie cenne i popularne oraz jak komunikować się z odbiorcami.

 

**ENG**

 

NOVA Foundation visiting Iceland 🇮🇸🇮🇸🇮🇸

We have just completed a study visit to the Icelandic partner MIMIR, it was part of the LearningLab project financed under the Education Program, which uses funding from the EEA Financial Mechanism 2014-2021.

MIMIR is an organization that organizes courses and training for people with a low level of education and encourages working people to continue their lifelong learning and professional development. MIMIR also offers teaching Icelandic as a second language.

An important area of ​​MIMIR’s activity is the education of migrants in order to prepare them for life in the community and to cope with the labor market.

For our delegation it was an opportunity to gain practical knowledge and exchange experiences in an international team.

Cooperation with the Polish national minority is particularly interesting for both organizations. On the one hand, NOVA can offer MIMIR knowledge and competences and help in the preparation of an educational offer for Poles in Iceland. On the other hand, NOVA has to prepare an offer dedicated to newcomers from Ukraine. Thanks to this visit, we were able to learn how to construct an offer, what classes are particularly valuable and popular, and how to communicate with recipients.

No Comments

Post A Comment