New in Poland

New in Poland

Fundacja NOVA przestąpiła do realizacji nowego innowacyjnego projektu „Szansa – New in Poland” wypracowanego na podstawie 31 modeli wsparcia edukacyjnych dla osób dorosłych.

Co to jest  projekt Szansa? Szansa –nadaje nowe możliwości dla dorosłych  jest odpowiedzią na Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych.

Zadaniem  Fundacja NOVA jest wsparcie  dorosłych Ukraińców (po 18. roku życia) z niewystarczającymi umiejętnościami językowymi (j.polski) oraz wiedzą podstawową dotyczącą instytucje i kultury Polski. Tematyka zajęć uwzględnia najważniejsze potrzeby obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszym kraju w ty: korzystanie z usług polskiej służby zdrowia, urzędów pracy, przedszkoli, szkół, pomocy społecznej, urzędów stanu cywilnego itd. Chodzi też o zapewnienie dostępu do poradnictwa prawnego, a także przekazanie wskazówek, jak szukać zatrudnienia. Ukraińcy mogą  również liczyć na wsparcie w nauce języka polskiego. A jako że wojenne doświadczenia i stres adaptacyjny mogą powodować trudności w nauce, jest z im zapewniony dostęp do psychologa.

Фундація NOVA розпочала новий інноваційний проєкт “Шанс – New in Poland”, розроблений на основі 31 моделі освітньої підтримки для дорослих.

Що таке проєкт “Шанс”? Шанс – New in Poland є відповіддю на Рекомендацію Ради Європейського Союзу “Шляхи підвищення кваліфікації: нові можливості для дорослих”.

Завданням Фундації NOVA є підтримка дорослих українців (віком від 18 років) з недостатнім рівнем володіння польською мовою та базовими знаннями про польські інституції та культуру. Тематика занять враховує найважливіші потреби громадян України, які знайшли тимчасовий прихисток у нашій країні: користування послугами польської служби охорони здоров’я, центрів зайнятості, дитячих садочків, шкіл, соціальної допомоги, РАЦСів тощо. Йдеться також про забезпечення доступу до юридичних консультацій, а також про надання рекомендацій щодо пошуку роботи. Українці також можуть розраховувати на підтримку у вивченні польської мови. А оскільки воєнний досвід та адаптаційний стрес можуть спричинити труднощі у навчанні, їм надається доступ до психолога.

No Comments

Post A Comment