Pomorskie z Ukrainą

O projekcie

Celem projektu “Pomorskie z Ukrainą” jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności podstawowych 37 obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie poprzez wykorzystanie działań Klubu Sąsiedzkiego Chełm oraz na podstawie funkcjonującego tu modelu.

Projekt wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte w ramach realizacji działań prowadzonych w Klubie Sąsiedzkim Chełm skierowanych na wsparcie obywateli Ukrainy m.in. Migrant INFO Point (punkt konsultacji pobytowych) oraz NEWinPL (model wsparcia edukacyjnego i pozaedukacyjnego wdrażany w ramach innowacyjnego projektu POWER Szansa-FRSE).

Na bazie modelu wsparcia wypracowanego w projekcie NEWinPL w ramach niniejszego grantu zaplanowano działania w oparciu o trójstopniową ścieżkę poprawy kompetencji i wzmocnienia postaw obywateli Ukrainy tj.:
− diagnoza umiejętności i kompetencji, w tym znajomości języka polskiego,
− podniesienie poziomu umiejętności podstawowych i kompetencji kluczowych oraz zdobycie podstawowej znajomości języka polskiego umożliwiającej komunikację w podstawowym zakresie życia codziennego, m.in. załatwiania spraw urzędowych, poszukiwania pracy itd., w oparciu o wyniki diagnozy poprzez wprowadzenie oferty wsparcia o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym i zawodowym).

Projekt realizowany będzie w Klubie Sąsiedzkim Chełm w okresie 01.03.2023-31.08.2023.

Etapy projektu:
1. REKRUTACJA (ciągła)
2. DIAGNOZA POTRZEB I UMIEJĘTNOŚCI
3. WSPARCIE SPOŁECZNE
4. WSPARCIE ZAWODOWE
5. WSPARCIE KULTURALNE
6. WSPARCIE PROFILAKTYKI WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO

Tytuł projektu:

„Pomorskie z Ukrainą”

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych.

Grupa docelowa:

Obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie

Termin realizacji:

2023-03-01- 2023-08-31

Wartość projektu:

296 000,00 zł

Kwota dofinansowania:

296 000,00 zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Grant dofinansowany z projektu "Pomorskie z Ukrainą", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego