PRACODAWCA Z MISJĄ 2017

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno -zawodowej. Grupami docelowymi projektu są rodziny lub osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Uczestnicy zostaną objęci wsparciem w zakresie: warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste, poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkolenia dot. poruszania się po rynku pracy przez Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie, kursu zawodowego (pracownik produkcji spożywczej, pracownik produkcji gastronomicznej, pracownik obsługi lokalu gastronomicznego), stażu zawodowego (3 mies/os) w podmiotach ekonomii społecznej w 3 ww. zawodach, asysty indywidualnej w zatrudnieniu. Projekt jest inicjatywą oddolną spółdzielni socjalnych działających w branży gastronomicznej spożywczej i jego celem jest przygotowanie kadr ? osób niepełnosprawnych do pracy w tych podmiotach. Projekt obejmuje działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu nabędą dzięki udziałowi w nim nowe kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami. Udział w projekcie wzmocni ich niezależność oraz motywację do dalszego poszukiwania pracy. Dzięki projektowi możliwe będzie również rozpoznanie przez realizatorów potencjału uczestników i dalsze ich wsparcie zgodnie z celami statutowymi Lidera i Partnera. Projekt pomoże osobom niepełnosprawnym wejść na rynek pracy i znaleźć zatrudnienie w Podmiotach Ekonomii Społecznej, które są dobrze przygotowane do przyjęcia Osób Niepełnosprawnych, ale brakuje im czasu na ich wdrażanie. W projekcie zaplanowano stworzenie 3 grup uczestników, których rekrutacja odbywać się będzie etapami. Grupy uczestników 1 i 2 zostaną zrekrutowane w roku 2017, grupa 3 zostanie zrekrutowana w roku 2018. W efekcie projektu min. 12% uczestników uzyska zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej w zawodach: pracownik produkcji spożywczej, pracownik produkcji gastronomicznej, pracownik obsługi lokalu
gastronomicznego.

Projekt realizowany w ramach i Działania 6.1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Pracodawca z misją ? model aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Cel projektu:

Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno ? zawodowej.

Grupa docelowa:

30 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Termin realizacji:

2017-01-30 ? 2018-12-31

Wartość projektu:

446 400,00 zł

Kwota dofinansowania:

424 080,00 zł

Lider projektu:

Spółdzielnia Socjalna Dalba

Partnerzy:

Fundacja NOVA