Nowy Zawód – Lepsza Praca

O projekcie

Zakres wsparcia obejmował będzie: Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania, Warsztaty Poszukiwania Pracy, Kursy/szkolenia zawodowe, m.in. Prawo jazdy kategorii: C lub C+E, Operator koparko ładowarki, Spawacz metodą: MIG/MAG/TIG i wiele innych. W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z płatnych staży zawodowych, indywidualnego wsparcia pośrednika pracy, wsparcia psychologa oraz asysty osobistej skierowanej do osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Staże zawodowe będą ściśle powiązane z ukończonym przez uczestnika kursem/szkoleniem zawodowym. Uczestnicy Projektu otrzymają: stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, wyżywienie w trakcie kursu/szkolenia zawodowego oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs/szkolenie zawodowe i staż.

Staże zawodowe, indywidualne wsparcie psychologa oraz asysta osobista są fakultatywnymi formami wsparcia, dobieranymi w zależności od potrzeb uczestnika.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 05 Zatrudnienie, Działanie 05.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 05.02.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Nowy Zawód- Lepsza Praca

Cel projektu:

Aktywizacja zawodowa 350 osób w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotnych lub biernych zawodowo, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na runku pracy, prowadząca do ich zatrudnienia lub samozatrudnienia.

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 roku życia, z województwa pomorskiego, bezrobotne lub bierne zawodowo, należące do min. jednej z poniższych grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Termin realizacji:

01.10.2016 - 30.09.2018 r.

Wartość projektu:

4 332 162,24 zł

Kwota dofinansowania:

4 115 554,13 zł

Lider projektu:

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość sp. z o.o.

Partnerzy:

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
Pomorskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe POLKAR Sp. z o. o,
Fundacja NOVA.