PRACODAWCA Z MISJĄ 2019

O projekcie

Projekt skierowany jest do 30 osób (w tym min. 20 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (grupa A) oraz 10 osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub niepełnosprawnością (grupa B). Poprzez animację środowiskową (współpraca z NGO,WTZ,PUP,OPS) skierowani do projektu uczestnicy objęci zostaną wsparciem w zakresie: warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste, poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń nt. rynku pracy, szkoleń i kursów zawodowych, staży zawodowych u pracodawców, w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej. Wsparcie uczestników w projekcie realizowane będzie w oparciu o Indywidualny Program Działania dopasowany do potrzeb i możliwości każdego uczestnika. W efekcie projektu min. 12% uczestników z grupy A oraz min. 22% U z grupy B uzyska zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej. Projekt jest inicjatywą oddolną spółdzielni socjalnych i jego celem jest przygotowanie kadr do pracy w tych podmiotach. Projekt obejmuje działania z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Uczestnicy nabędą dzięki udziałowi w projekcie nowe kompetencje, kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami. Udział w projekcie wzmocni ich niezależność oraz motywację do dalszego poszukiwania pracy. Dzięki projektowi możliwe będzie również rozpoznanie przez realizatorów potencjału uczestników i dalsze ich wsparcie zgodnie z celami statutowymi Lidera i Partnera. Projekt pomoże uczestnikom wejść na rynek pracy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Pracodawca z misją

Cel projektu:

Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa:

Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Termin realizacji:

01.12.2019 do 31.12.2021 r.

Wartość projektu:

449 875,00 zł

Kwota dofinansowania:

427 381,25 zł

Lider projektu:

Spółdzielnia Socjalna Dalba

Partnerzy:

Fundacja NOVA