eduNOVA – Akademia Dorosłego Człowieka

O projekcie

Najważniejszym celem projektu jest podniesienie umiejętności w zakresie relacji społecznych w celu efektywnej współpracy oraz zwiększenie aktywności społecznej.

Wprowadzany model edukacji społecznościowej polega na prowadzeniu różnorodnych działań edukacyjno-aktywizujących na obszarze zamieszkania danej społeczności, wśród członków tej społeczności oraz z wykorzystaniem jej zasobów. Wprowadzenie innowacyjnego modelu edukacji na terenie Starego Chełmu w Gdańsku – obszarze defaworyzowanym i rewitalizowanym jest uzasadnione brakiem spójnej oferty kształcenia osób dorosłych w zakresie umiejętności podstawowych oraz wysokim stopniem dezintegracji społecznej na tym obszarze. Zaplanowane cykliczne wsparcie składające się z różnorodnych form (warsztaty, spotkania, wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia, realizacja wspólnych projektów, teleopieka, wsparcie animatora procesu edukacyjnego oraz brokera edukacyjnego) ma przyczynić się do wzmocnienia więzi społecznych, wzrostu integracji społecznej uczestników testowania oraz realizacji przez nich działań na rzecz społeczności, przez co będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności. Poprzez zwiększenie umiejętności podstawowych zmieni się sytuacja osobista, rodzinna uczestników testowania modelu oraz zmiana społeczna w ich najbliższym otoczeniu. W perspektywie długoterminowej uczestnicy projektu będą bardziej samodzielni i aktywnie będą rozwiązywali problemy osobiste, rodzinne, a także˛ będą aktywizowali inne osoby z otoczenia do podejmowania współpracy na rzecz społeczności lokalnej.

Chcesz przystąpić do projektu? Wypełnij i prześlij do Nas Formularz zgłoszeniowyOświadczenie na adres: akademia.isechelm@fundacjanova.org.pl  lub przynieś do naszego biura przy ul. Władysława Biegańskiego 10/12 w Gdańsku.

 

Projekt PO WER ? SZANSA ? nowe możliwości dla dorosłych? współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

eduNOVA- model edukacji społecznościowej.

Cel projektu:

Głównym celem modelu jest podniesienie umiejętności podstawowych o co najmniej jeden poziom, w co najmniej jednym z poniższych aspektów u min. 50 osób biorących udział w testowaniu: rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe, kompetencje społeczne.

Grupa docelowa:

Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi z obszarów defaworyzowanych, w tym z trudnym dostępem do edukacji oraz z obszarów objętych rewitalizacją.

Termin realizacji:

2020-09-01 ? 2021-12-31

Wartość projektu:

640 111,50 PLN

Kwota dofinansowania:

Projekt finansowany jest ze środków europejskich 603 561,13 PLN oraz krajowych 36 550,37 PLN

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskich Funduszu Społecznego Projekt PO WER "SZANSA ? nowe możliwości dla dorosłych"