SESKAT

O projekcie

WIZJA  I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Wizją projektu SESKAT jest wywieranie pozytywnego wpływu na postrzeganie i świadomość umiejętności społecznych i emocjonalnych w procesie szkolenia osób dorosłych, podnoszenie zdolności trenerów i jakości szkolenia, a także ich wpływ na beneficjentów końcowych.

Beneficjentami końcowymi będą uczestnicy dowolnego procesu szkolenia dorosłych (zarówno w firmie, w instytucji lub organizacji szkoleniowej). Nauczą się oni identyfikować swoje emocje oraz nimi zarządzać.

 

FUNDACJA NOVA JAKO PARTNER PROJEKTU

Fundacja NOVA jest pozarządową organizacją non-profit. Naszym celem jest promocja idei uczenia się przez całe życie, planujemy, prowadzimy i ewaluujemy różnego rodzaju działania edukacyjne i programy wsparcia, w tym kursy niezawodowe i zawodowe, warsztaty i seminaria głównie dla osób dorosłych. NOVA zatrudnia 6 stałych pełnoetatowych pracowników, którzy są wykwalifikowanymi kierownikami projektów, trenerami i tutorami, którzy są odpowiedzialni za koordynację wszystkich naszych projektów edukacyjnych. Dodatkowo ściśle współpracujemy z dużą liczbą zewnętrznych edukatorów i trenerów (rocznie ok. 50), którzy są w stanie zapewnić szkolenia w wielu dziedzinach. Nasi trenerzy nieustannie pracują nad podnoszeniem swojej wiedzy i umiejętności.

SESKAT nie jest zatem jedynie ćwiczeniem teoretycznym, ale niezbędnym narzędziem do profesjonalnego wykonywania naszej codziennej pracy. Koncepcja inteligencji emocjonalnej może dostarczyć kluczowych spostrzeżeń grupom i edukatorom. Zrozumienie inteligencji emocjonalnej wpłynie na ich osobisty sukces jako edukatora. Znajomość emocjonalnego barometru pokaże im wiele na temat ich stylu przekazywania wiedzy i tego, jak radzą sobie z klientami, to, jak dobrze tolerują stres, radzą sobie ze zmianami, wyrażają swoje emocje i wchodzą w interakcje z innymi.

 

LINK DO STRONY WWW PROJEKTU

Home – SESKAT (seskat-erasmus.site)

 

REZULTATY PROJEKTU:

PR1 – MAPA EMOCJI SZKOLENIOWYCH – Konsorcjum projektowe zidentyfikowało 12 najważniejszych emocji, które odgrywają rolę w szkoleniu osób dorosłych oraz stworzyło narzędzie do samooceny w zakresie tych emocji dla trenerów dorosłych.

Link do PR1: Seskat Form (seskat-form.pages.dev)

 

PR2 – EMOCJONALNY TRENER – Jest to korpus 36 modułów szkoleniowych (po 3 dla każdej z 12 kluczowych emocji), które wspierają zarządzanie emocjami trenerów osób dorosłych w ich wynikach szkoleniowych.

Link do PR2: Seskat

 

PR3 – EMOCJE UCZENIA SIĘ – to 36 narzędzi i zasobów, które koncentrują się na trenerze jako kroku pośrednim i łączniku w przekazywaniu treści i emocji swoim uczniom. Są one przydatne zarówno w klasie, jak i podczas prowadzonych szkoleń.

Link do PR3: Emotions of learning – SESKAT (seskat-erasmus.site)

 

***ENG***

VISION AND MAIN OBJECTIVES OF THE PROJECT

The vision of the SESKAT project is to have a positive impact on the perception and awareness of social and emotional skills in the adult training process, improving the capacity of trainers and the quality of training, as well as their impact on the final beneficiaries.

The final beneficiaries will be participants in any adult training process (whether in a company, institution or training organisation). They will learn to identify and manage their emotions.

 

NOVA FOUNDATION AS PROJECT PARTNER

The NOVA Foundation is a non-governmental, non-profit organisation. Our aim is to promote lifelong learning and we plan, conduct and evaluate various educational activities and support programmes, including non-professional and vocational courses, workshops and seminars mainly for adults. NOVA employs 6 permanent full-time staff members who are qualified project managers, trainers and tutors who are responsible for coordinating all our educational projects. In addition, we work closely with a large number of external educators and trainers (approximately 50 per year) who are able to provide training in a wide range of areas. Our trainers are constantly working to improve their knowledge and skills.

SESKAT is therefore not just a theoretical exercise, but an essential tool for carrying out our daily work professionally. The concept of emotional intelligence can provide key insights for groups and educators. Understanding emotional intelligence will influence their personal success as an educator. Knowing their emotional barometer will show them a lot about their delivery style and how they deal with clients, how well they tolerate stress, cope with change, express their emotions and interact with others.

 

LINK TO THE PROJECT WEBSITE

Home – SESKAT (seskat-erasmus.site)

 

THE PROJECT RESULTS

PR1 – THE MAP OF TRAINING EMOTIONS – The project consortium has identified the top 12 emotions that play a role in adult training and a self-assessment tool for adult trainers in these emotions.

Link to PR1: Seskat Form (seskat-form.pages.dev)

 

PR2 – THE EMOTIONAL TRAINER – This is a corpus of 36 training modules (3 for each of the top 12 emotions) to support the management of adult trainers’ emotions in their training performance.

Link to PR2: Seskat

 

PR3 – THE EMOTIONS OF LEARNING – These 36 tools and resources are focused on the facilitator as an intermediate step and link in the transmission of contents and emotions to the learners. They are useful both in the classroom and in trainings.

Link to PR3: Emotions of learning – SESKAT (seskat-erasmus.site)

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

SESKAT – Development of social and emotional skills in adult training

Cel projektu:

Udoskonalenie procesu edukacyjnego poprzez przekazanie edukatorom dodatkowych narzędzi oraz praca nad rozwojem ich umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej.

Grupa docelowa:

Edukatorzy osób dorosłych, organizacje szkoleniowe, firmy prywatne

Termin realizacji:

28.02.2022 - 28.02.2024

Wartość projektu:

291 460 euro

Kwota dofinansowania:

291 460 euro

Lider projektu:

EBB Europass Berlin

Partnerzy:

Eurospeak Limited (Irlandia), SIDES (Włochy), Innovation Education Lab (Rumunia), INDEPCIE SCA (Hiszpania), Fundacja NOVA (Polska)

Źródło finansowania:

Project number: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035095 - Erasmus+