Projekt SESKAT – podsumowanie

Projekt SESKAT – podsumowanie

Projekt SESKAT zakończony sukcesem!

Z radością informujemy, że finansowany w ramach programu Erasmus+ projekt SESKAT, przedsięwzięcie mające na celu zwiększenie postrzegania i świadomości umiejętności społecznych i emocjonalnych w procesach szkolenia osób dorosłych, zakończył się sukcesem z końcem lutego 2024 roku.

Wizja i kluczowe cele projektu:
Wizją projektu SESKAT było wywarcie pozytywnego wpływu na postrzeganie i świadomość umiejętności społecznych i emocjonalnych w procesie szkolenia osób dorosłych, podniesienie poziomu umiejętności edukatorów, poprawa jakości szkoleń i zwiększenie ich pozytywnego wpływu na beneficjentów końcowych. Beneficjenci końcowi obejmują uczestników zaangażowanych w różne procesy szkoleniowe organizowane dla osób dorosłych, czy to w korporacjach, instytucjach czy organizacjach szkoleniowych. Dzięki projektowi SESKAT nauczyli się oni skutecznie identyfikować i zarządzać swoimi emocjami.

Wypracowane rezultaty projektu:
1. Emocjonalna Mapa Treningowa: Konsorcjum projektu zidentyfikowało 12 kluczowych emocji, które odgrywają kluczową rolę w szkoleniu dorosłych i opracowało narzędzie samooceny dla trenerów dotyczące tych emocji.
Link do PR1: Seskat Form (seskat-form.pages.dev)

2. Emocjonalny korpus trenerski: Składający się z 36 modułów szkoleniowych (po 3 dla każdej z 12 kluczowych emocji), korpus ten wspiera trenerów dorosłych w skutecznym zarządzaniu emocjami w wynikach szkolenia.

Link do PR2: Seskat

3. Emocje uczenia się: Składa się z 36 narzędzi i zasobów koncentrujących się na trenerze jako pośredniku i łączniku w przekazywaniu treści i emocji swoim uczniom. Zasoby te są cenne zarówno w salach lekcyjnych, jak i podczas sesji szkoleniowych.
Link do PR3: Emotions of learning – SESKAT (seskat-erasmus.site)

Więcej informacji na temat projektu SESKAT i jego rezultatów można znaleźć na stronie internetowej projektu: SESKAT Website

W Fundacji NOVA jesteśmy niezmiernie dumni, że mogliśmy być częścią tej transformacyjnej podróży i z niecierpliwością czekamy na kontynuację naszej misji wspierania możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.

Bądź na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami i inicjatywami Fundacji NOVA!

 

***ENG***

🌟 SESKAT Project Successfully Completed!

We are thrilled to announce that the Erasmus+ funded SESKAT project, an endeavor aimed at enhancing the perception and awareness of social and emotional skills in adult training processes, has reached its successful conclusion as of end of February 2024.

Project Vision and Key Objectives:

The vision of the SESKAT project was to exert a positive influence on the perception and awareness of social and emotional skills in the training process for adults, elevate the capacities of trainers, improve training quality, and amplify their impact on end beneficiaries.

The ultimate beneficiaries encompass participants engaged in various adult training processes, be it within corporations, institutions, or training organizations. Through SESKAT, they have learned to identify and manage their emotions effectively.

Project Results:

  1. Emotional Training Map: The project consortium identified 12 key emotions that play a pivotal role in adult training and developed a self-assessment tool for trainers regarding these emotions.

Link to PR1: SESKAT Form

  1. Emotional Trainer Corpus: Comprising 36 training modules (3 for each of the 12 key emotions), this corpus supports adult trainers in managing their emotions effectively in training outcomes.

Link to PR2: SESKAT

  1. Emotions of Learning: This consists of 36 tools and resources focusing on the trainer as an intermediary and connector in conveying content and emotions to their learners. These resources are valuable both in classrooms and during training sessions.

Link to PR3: Emotions of Learning – SESKAT

For more information about the SESKAT project and its outcomes, please visit the project website: SESKAT Website

At NOVA Foundation, we are immensely proud to have been a part of this transformative journey, and we look forward to continuing our mission of fostering lifelong learning opportunities for all.

Stay tuned for more updates and initiatives from NOVA Foundation!

No Comments

Post A Comment