Sukces projektu Adapt4Future

Sukces projektu Adapt4Future

Projekt Erasmus+ “Adapt4Future” niedawno zakończył swoją podróż, której kulminacją było nadzwyczajne osiągnięcie: otrzymanie etykiety „Dobrej Praktyki” z imponującym wynikiem przyznanym przez ewaluatorów 90 na 100 punktów. Wynik ten podkreśla poświęcenie i ciężką pracę wszystkich zaangażowanych w projekt, zapisując się jako historia sukcesu w dziedzinie edukacji osób dorosłych i innowacji.

Prowadzony przez konsorcjum międzynarodowych partnerów projekt „Adapt4Future” miał na celu osiągnięcie kilku kluczowych celów:

  1. Opracowanie innowacyjnego zestawu narzędzi metodologicznych: projekt koncentrował się na stworzeniu pionierskiego zestawu narzędzi ukierunkowanych na poprawę druku 3D, myślenia projektowego i umiejętności andragogicznych.
  2. Rozwój kompetencji edukatorów dorosłych: uznając kluczową rolę edukatorów osób dorosłych, projekt miał na celu zapewnienie im niezbędnych kompetencji do skutecznego wdrożenia i utrzymania opracowanej metodologii.
  3. Zaangażowanie dorosłych słuchaczy: projekt, skierowany w szczególności do dorosłych słuchaczy napotykających różne przeszkody, miał na celu zaangażowanie ich w ekscytujące działania technologiczne poprzez zasady pozaformalnego przyswajania wiedzy.
  4. Rozpowszechnianie wyników pracy intelektualnej w różnych dziedzinach i sektorach edukacji.

Projekt „ Adapt4Future” jest świadectwem współpracy, innowacyjności i zaangażowania w dziedzinie edukacji dorosłych. Jego osiągnięcia nie tylko odzwierciedlają zaangażowanie partnerów, ale także torują drogę dla przyszłych przedsięwzięć w zakresie wzmacniania pozycji zarówno dorosłych słuchaczy, jak i nauczycieli.

 

***ENG***

The Erasmus+ „Adapt4Future” project recently completed its journey, culminating in a notable achievement: receiving a „Good Practice” label with an impressive score of 90 out of 100 points from evaluators. This recognition underscores the dedication and hard work of everyone involved in the project, marking it as a success story in the realm of adult education and innovation.

Led by a consortium of multinational partners, the „Adapt4Future” project aimed to address several key objectives:

  1. Development of Innovative Methodological Toolkit: the project focused on crafting a pioneering toolkit geared towards enhancing 3D printing, Design Thinking, and andragogical skills.
  2. Competence Development for Adult Educators: recognizing the pivotal role of adult educators, the project sought to provide them with the necessary competencies to effectively implement and sustain the developed methodology.
  3. Engagement of Adult Learners: particularly targeting adult learners facing various obstacles, the project aimed to engage them in exciting technological activities through non-formal learning principles.
  4. Dissemination of Intellectual Outputs: the project aimed to disseminate its intellectual outputs across diverse educational fields and sectors, ensuring widespread impact.

The „Adapt4Future” project stands as a testament to collaboration, innovation, and dedication in the field of adult education. Its achievements not only reflect the commitment of its partners but also pave the way for future endeavors in empowering adult learners and educators alike.

No Comments

Post A Comment