Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami. Praca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej jak i dla osób chcących podnieść swoją wiedze z tego zakresu.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę z zakresu nauki o więzi oraz znaczenia więzi w rozwoju dziecka, a także FAS oraz spektrum FASD. Wzmocni umiejętności rozpoznawania wzorców więzi jak również sposobów pracy z dziećmi reprezentującymi poszczególne wzorce więzi.
Przekażemy Ci wiedzę na temat: podstawowych wiadomości z historii nauki o więzi oraz współczesnych badań nad więzią. Metod pracy z dziećmi przejawiającymi pozabezpieczne wzorce więzi i zaburzenia więzi, zaburzeń zachowania oraz koncepcji pracy z dzieckiem z zaburzonymi zachowaniami.
Nabędziecie umiejętności: rozróżniania wzorców więzi, wzmacniania więzi w planie pomocy dziecku – określenie przykładowych zadań w planie, rozpoznawania podstawowych cech dysmorfii twarzy dziecka z FAS, opracowania ram planu pracy z dzieckiem z FAS. Wzmocnicie swoje kompetencje komunikacyjne niezbędne do pracy z dzieckiem z zaburzeniem więzi oraz nauczycie się budować empatię wobec dzieci z zaburzeniami więzi oraz FAS.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!