O Fundacji

Misją Fundacji NOVA jest zwiększenie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych różnych grup społecznych i zawodowych. Naszą ambicją jest umożliwianie wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego i kształcenie ludzi, którzy dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy i umiejętnościom odnajdą stabilizację na rynku pracy i w społeczeństwie.

Fundacja NOVA posiada status instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji szkoleniowej oraz agencji zatrudnienia. Od 2007 roku prowadzi działania w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie z różnych powodów (m.in. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie, uzależnienia, patologie itp.).

Fundacja NOVA prowadzi działalność  pożytku publicznego w sferze następujących zadań publicznych:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 2. działalności charytatywnej
 3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 4. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 5. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 6. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 9. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
 10. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 11. upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 13. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 15. upowszechniania i ochrony praw konsumentów.