Sposoby radzenia z zachowaniami agresywnymi wśród rodziców, dzieci i młodzieży.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz osób chcących podnieść swoją wiedze w tym zakresie.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych oraz ich przejawów i przyczyn. Nauczysz się jak adekwatnie reagować na agresję przejawianą przez dziecko oraz rodzica.
Przekażemy Ci wiedzę na temat: definiowania zjawisk agresji, rozróżniania form i rodzajów agresji, metod pracy z agresywnymi dziećmi, strategii reagowania na agresywny przebieg rozmowy z rodzicem.
Nabędziecie umiejętności scharakteryzowania osoby agresywnej, sporządzenia diagnozy czynników ryzyka w środowisku dziecka. Zastosowania metod pracy z osobą agresywną jak również zaprojektowania interwencji korygującej agresywne zachowanie. Nauczycie się rozumienia wielości czynników stojących za agresywnymi zachowaniami, a także jak stawiać granice z osobami agresywnymi.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!