Usprawnianie współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny celem wypracowania jednolitych schematów postepowania w danych sytuacjach.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę i umiejętności związane z metodami współpracy instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny, w tym na temat wymagań prawnych oraz praktycznych procedur. Zwiększysz umiejętność stosowania jednolitych narzędzi pracy z dzieckiem i rodziną ułatwiających prace zespołową a także wypracujesz jednolite procedury postepowania w sytuacjach typowych dla procesu wspierania rodziny i zapewnienia pieczy zastępczej.
Przekażemy Ci wiedzę na temat podstaw prawnych współpracy pomiędzy pracownikami systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, narzędzi planów pomocy dziecku, planów pracy z rodziną a także planów usamodzielnienia. Pogłębimy Twoją wiedzę na temat tworzenia jednolitych procedur w przypadku typowych sytuacji w procesie wspierania dziecka i rodziny.
Nabędziecie umiejętności tworzenia planów pomocy dziecku skoordynowanych z planami pracy z rodziną, budowania procedur współpracy, podziału ról, zadań i odpowiedzialności w pracy zespołowej na rzecz dziecka i rodziny.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!