Wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych.

Cel kursu

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej oraz wszystkich osób, które chcą zwiększyć swoją wiedze w tym zakresie.

Liczba godzin8
Data szkolenia03.12.2019, 04.12.2019,
TrenerAgnieszka Polkowska/ Tomasz Polkowski
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat wzmacniania kompetencji rodzin zastępczych w następujących obszarach: zaspokajania potrzeb opiekuńczych, rozwojowych, potrzeb związanych z budowaniem więzi z członkami rodziny biologicznej, tworzenia i budowania trwałych, pozytywnych relacji dzieci z rówieśnikami i dorosłymi. Wzmocni Twoje umiejętności budowania kompetencji rodzin zastępczych w zakresie pracy zespołowej. Zapoznamy Cię z narzędziami analizy kompetencji rodziny zastępczej w oparciu o podejście wzmacniające.
Przekażemy Ci wiedzę na temat podstawowych wiadomości z historii nauki o więzi oraz współczesnych badań nad więzią, potencjalnych przyczynach kryzysu w rodzinie zastępczej a także kategoriach i podkategoriach kompetencji opiekuńczo ? wychowawczych rodzin zastępczych jak również metod analizy mocnych stron i potrzeb dziecka.
Nabędziecie umiejętności identyfikowania mocnych stron, potrzeb dziecka i rodziny zastępczej. Tworzenia planu pomocy dziecku oraz planu pracy z rodziną zastępczą na podstawie analizy mocnych stron i potrzeb. Nauczycie się analizowania relacji i więzi rodziny zastępczej oraz identyfikowania faz kryzysu w rodzinie zastępczej i tworzenia planu wsparcia w kryzysie.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!