Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

Cel kursu

Grupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kard systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).

Liczba godzin8
WymaganiaGrupami docelowymi projektu są przedstawiciele JST i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie realizacji niniejszej ustawy (zatrudnieni, współpracujący, pracujący na rzecz).
CertyfikatZaświadczenie

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat diagnostyki, etiologii i metod terapeutycznych zaburzeń osobowości, zachowań i rozwoju występujących u dzieci i młodzieży zgodnie z klasyfikacja ICD- 10 a także zwiększy umiejętności diagnozowania zaburzeń osobowości rozwoju dzieci co pomoże szybciej kierować podopiecznych do specjalistycznego wsparcia. Zapoznamy Cię z konstrukcją środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój osobowości dziecka i możliwych zaburzeń.
Przekażemy Ci wiedzę na temat: podstaw zaburzeń zachowania, koncepcji pracy z dzieckiem z zaburzonymi zachowaniami, klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.
Nabędziecie umiejętności rozróżniania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występujących u dzieci, odpowiedniego reagowania i kierowania dziecka do specjalisty, wprowadzania terapii niefarmakologicznej u dzieci z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania, zrozumienia i rozwoju empatii w stosunku do osób z problemami psychicznymi oraz tworzenia zdrowego środowiska dla rozwoju dziecka.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!