Edukacja Przedszkolna – Trąbki Wielkie

O projekcie

Projekt zakłada upowszechnianie i podnoszenie jakości edu. przed. w Gm. Trąbki Wielkie i realizowany jest w okresie od sierpnia 2018 r do sierpnia 2020 r. Projekt zakłada realizację 2 celów nadrzędnych: zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gm. Trąbki Wielkie, poprzez stworzenie 150 nowych miejsc w 6 oddziałach przedszkola samorządowego zlokalizowanych Trąbkach Wielkich (dzięki przystosowaniu “starego” skrzydła szkoły podstawowej) oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez: zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla wszystkich dzieci objętych edukacją przedszkolną w Trąbkach Wielkich. Dodatkowo projektem objęte zostaną dzieci nowo przyjęte do przedszkola. W ramach projektu będą miały możliwość skorzystania z zajęć plastycznych, sportowych, zajęć w zakresie stwierdzonych deficytów. Projekt przewiduje również objęcie 26 nauczycieli OWP zajęciami z zakresu doskonalenia umiejętności i podwyższania kompetencji.

Projekt realizowany w ramach i Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie

Cel projektu:

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie.

Grupa docelowa:

Dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, opiekunowie prawni dzieci.

Termin realizacji:

2018-08-01 ? 2020-08-31

Wartość projektu:

3 604 675,00 zł

Kwota dofinansowania:

3 063 973,75

Lider projektu:

Gmina Trąbki Wielkie

Partnerzy:

Fundacja NOVA