e-Senior

O projekcie

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z mediów przez  min. 45 osób starszych w zdegradowanej dzielnicy Gdańska (Chełm) poprzez prowadzenie edukacji cyfrowej  dla seniorów na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz wsparcia indywidualnego przy wykorzystaniu zasobów lokalnych Klubu Sąsiedzkiego i wolontariatu sąsiedzkiego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • przeszkolenie i przygotowanie 5 seniorów w wieku 60+ do  pełnienia funkcji EDUKATORA CYFROWEGO i prowadzenia szkoleń pt. „Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób 60+” (łącznie na 1 os. przypadać będzie 35 godzin szkolenia (20h teorii, 15h praktyki)
  • przeprowadzenie cyklu szkoleń cyfrowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym (np. druk 3D, program graficzny Canva itp.)  w Klubie Sąsiedzkim Chełm dla min. 45 seniorów (łączny wymiar 45h  (30h poziom podstawowy prowadzony przez  wyszkolonych w projekcie senioralnych EDUKATORÓW CYFROWYCH + 15h poziom zaawansowany prowadzony przez trenerów o wyższych poziomach kompetencji cyfrowych)
  • uruchomienie w Klubie Sąsiedzkim Chełm regularnie działającego Punktu Konsultacji Cyfrowych dla seniorów (łącznie 48 godz. konsultacji indywidualnych)
  • promowanie wśród lokalnych seniorów dzielnicy Gdańsk Chełm koncepcji “bycia cyfrowym” poprzez organizację konkursu fotograficznego pt ” Moja codzienność”, którego uroczyste rozstrzygnięcie będzie oficjalnym zakończeniem projektu.

 

Odbiorcy bezpośredni:

Grupa docelowa 1 (G1) – ok. 45 os. osób w wieku pow. 60 r.ż. zamieszkujących dzielnicę Gdańsk Chełm lub dzielnice sąsiadujące, korzystające na co dzień z oferty Kluby Sąsiedzkiego Chełm

Grupa docelowa 2 (G2)-  SENIORZY EDUKATORZY CYFROWI osoby odpowiednio przeszkolone- 5 osób, którzy po przejści szkolenia typu “train the trainers” przeprowadzą 30 godz. szkoleń cyfrowych w Klubie Sąsiedzkim dla innych seniorów ze swojej dzielnicy w łącznym wymiarze min. 30 h.

Odbiorcy pośredni:

Lokalni mieszkańcy dzielnicy Gdańsk- Chełm w tym osoby, które będą zachęcane do wolontariatu cyfrowego na rzecz seniorów ze swojej dzielnicy, przedstawiciele Rady Dzielnicy, lokalnego Klubu Seniora Wzgórze Radości, przedstawiciele gdańskich organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

 

REZULTATY TWARDE:

Punk Konsultacji Cyfrowych

min. 45 uczestników (seniorów) – odbiorcy bezpośredni

15 godzin wolontariackich – szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności cyfrowych

35 godzin szkoleniowych w ramach szkolenia typu train the trainers  (zajęcia teoretyczne 20 h +  15 h/os. zajęcia praktyczne prowadzone przez seniora edukatora cyfrowego przy wsparciu profesjonalnego trenera – łącznie 30 h)

45 godziny zajęć cyfrowych dla seniorów w Klubie Sąsiedzkim Chełm tj. 4 kursy na poziomie podstawowym (30 h) oraz 5 zajęć (po 3h- łącznie 15 h) na poziomie zaawansowanym

Konkurs fotograficzny

REZULTATY MIĘKKIE:

  1. Wykształcenie 5 SENIORÓW EDUKATORÓW CYFROWYCH, którzy zarówno w ramach projektu jak i po projekcie będą mogli w Klubie Sąsiedzkim Chełm prowadzić zajęcia z obsługi komputera na poziomie podstawowym
  2. Zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez min. 45 osób starszych
  3. Upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączeniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych
  4. Rozszerzenie oferty edukacyjnej Klubu Sąsiedzkiego Chełm o nowe zajęcia w zakresie nowych technologii (innowacja społeczna  na bazie norweskich dobrych praktyk organizacji SENIRONETT – zajęcia prowadzone przez seniorów dla seniorów)

 

 

Rekrutacja- SENIORZE PRACUJ Z NAMI JAKO EDUKATOR CYFROWY!!!

Formularz do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

 

Tytuł projektu:

e-Senior

Cel projektu:

Zwiększenie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z mediów przez min. 45 osób starszych w zdegradowanej dzielnicy Gdańska (Chełm) poprzez prowadzenie edukacji cyfrowej dla seniorów na poziomie podstawowym i zaawansowanym oraz wsparcia indywidualnego przy wykorzystaniu zasobów lokalnych Klubu Sąsiedzkiego i wolontariatu sąsiedzkiego.

Grupa docelowa:

ok. 45 os. osób w wieku pow. 60 r.ż. zamieszkujących dzielnicę Gdańsk Chełm lub dzielnice sąsiadujące, korzystające na co dzień z oferty Kluby Sąsiedzkiego Chełm. Seniorzy edukatorzy cyfrowi - osoby odpowiednio przeszkolene

Wartość projektu:

46 375,05 zł

Kwota dofinansowania:

42 100,35 zł

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021-2025