Rodzina

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę w zakresie prawnych i praktycznych oraz psychologicznych aspektów odebrania dziecka z rodziny. Wzmocni Twoje umiejętności rozpoznawania symptomów zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Przekażemy Ci wiedzę na temat: prawnych aspektów odebrania dziecka z rodziny, praktycznych umiejętności oraz aspektów psychologicznych dotyczących odebrania...

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności rozpoznawania problemu uzależnienia w rodzinie, stadium uzależnienia oraz zjawiska współuzależnienia a także rozpoznawania zachowań agresywnych w rodzinie oraz szacowania ryzyka krzywdzenia i zaniedbywania dzieci. Przekażemy Ci wiedzę na temat: definicji związanych z uzależnieniami, teorii przyczyn uzależnienia, psychologicznych mechanizmów uzależnienia, specyficznych potrzeb...

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności diagnozowania rodziny wieloproblemowej, podniesienia zdolności rozpoznawania potrzeb dziecka i sposobach ich zaspokajania. Odnajdywania mocnych stron dziecka i jego rodziny. Umiejętności analizy kryzysu w rodzinie oraz analizy kompetencji i zasobów. Budowania genogramu i ekomapy z użyciem profesjonalnych symboli. Posługiwania się metodyką...

Szkolenie umożliwi Ci rozwój umiejętności diagnozowania i tworzenia planu pomocy dziecku w placówce opiekuńczo ? wychowawczej. Podniesie zdolność do rozpoznawania potrzeb dziecka w pieczy zastępczej i sposobach ich zaspokajania. Pogłębi wiedzę o pracy z dzieckiem na zasobach wewnętrznych i zewnętrznych. Nauczysz się jak logicznie powiązać...

Seminarium dla rodziców, opiekunów, pedagogów, dziadków. Seminaria oparte na filozofii Jaspera Juula. Seminarium trwa 120 min. Seminarium ma formę wykładową. W czasie seminarium, jest czas na zadawanie pytań dotyczących własnej rodziny. Seminarium prowadzi certyfikowany trener Family Lab Piotr Niklas....

Szkolenie pogłębi Twoją wiedzę na temat: poznania potrzeb dziecka, skutecznych metod komunikacji z dzieckiem na poszczególnych etapach rozwoju a także wypracowania komunikacji uczuć w rodzinie z zastosowaniem gier szkoleniowych. Przekażemy Ci wiedzę na temat komunikacji uczuć, stadiów rozwoju mowy i języka, metod budowania skutecznego kontaktu...