EduSenior – sprawozdanie z postępów projektu – metoda “Study Circle”

EduSenior – sprawozdanie z postępów projektu – metoda “Study Circle”

Przychodzimy dzisiaj do Was ze sprawozdaniem z postępów, które robimy w projekcie EduSenior, który jest finansowany jest z Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jak już zapewne wiecie pomiędzy 26-tym a 30-tym maja grupa trójmiejskich edukatorek, animatorek, działaczek pracujących z seniorami i na rzecz seniorów wzięła udział w szkoleniu w Oslo. Podczas szkolenia opiekował się nami Sturla Bjerkaker z norweskiej organizacji Bjerkaker LearningLab 🇳🇴 🇳🇴 🇳🇴
Tematem przewodnim całego wyjazdu było zaznajomienie się z popularną w Norwegii metodą „Study Circle”, a w konsekwencji wprowadzenie jej jako stałego elementu do naszych polskich organizacji pracujących z Seniorami, w tym domów sąsiedzkich.
Dodatkowo zgłębialiśmy takie tematy jak:
– Przygotowanie do przejścia na emeryturę,
– Trening umysłu,
– Ciało Seniora – jak się przygotować/ proces starzenia się – senioralne tsunami,
– Kursy cyfrowe – praktyki i wyzwania edukacyjne,
– Dugnad – norweski system pomocy i wsparcia – element norweskiego społecznego DNA – polega na działaniu na rzecz własnego otoczenia i wspólnoty, pomocy sąsiadom, udziale w czynie społecznym,
– Wolontariat Seniorów – praktyki i wyzwania edukacyjne,
…a w wolnym czasie podziwiałyśmy uroki Oslo.
Grupa była pod wrażeniem wszystkiego co zostało im zaprezentowane i czego się nauczyła. Pozytywnie naładowane edukatorki wróciły do Polski gotowe do działania.
Już teraz w wielu organizacjach wdrażana jest metoda Study Circle o której uczyłyśmy się podczas naszego szkolenia w Norwegii.
W Fundacji NOVA dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu 5 spotkań grupowych poświęcone tematyce „Twoja Emerytura – Twój Nowy Start – Znajdź Swój Sposób Na Rozwój!”
Więcej informacji o spotkaniach znajdziecie na naszej stronie internetowej:
Serdecznie zapraszamy 😊
>>>ENG<<<
We come to you today with a report on the progress we are making in the EduSenior project, which is funded by the Education Programme under the European Economic Area Financial Mechanism (EEA). As you may already know, between 26 and 30 May, a group of Tricity educators, animators and activists working with and for seniors took part in a training in Oslo. During the training we were mentored by Sturla Bjerkaker from the Norwegian organisation Bjerkaker LearningLab 🇳🇴 🇳🇴.

The main theme of the entire trip was to familiarise ourselves with the popular in Norway ‘Study Circle’ method in order to consequently introduce it as a permanent feature in our Polish organisations working with seniors, including neighbourhood houses.

In addition, we explored topics such as:
– Preparing for retirement,
– Mind Training,
– The Senior Body – how to prepare for the aging process – “the senior tsunami”,
– Digital courses – educational practices and challenges,
– Dugnad – Norwegian system of help and support – part of the Norwegian social DNA – involves acting for one’s surroundings and community, helping neighbours, participating in community deeds,
– Senior volunteering – educational practices and challenges,

…and in our free time we enjoyed the beauty of Oslo.

The group was impressed by everything they were presented with and what they’ve learned. Positively charged, the educators returned to Poland ready for action. The Study Circle method, which we’ve learned about during our training in Norway, is already being implemented in many organisations.
The NOVA Foundation hosted today the first meeting of a series of 5 group meetings dedicated to the theme “Your Retirement – Your New Start – Find Your Way to Grow!” More information about the meetings can be found on our website.

We warmly invite you to join 😊
No Comments

Post A Comment