Edukacja Przedszkolna – Cedry Wielkie

O projekcie

Projekt zakłada upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie i realizowany jest w okresie od czerwca 2016 r do grudnia 2018 r. Projekt zakłada realizację 2 celów nadrzędnych: ? zwiększenie dostępności miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci z Gm. Cedry Wielkie, poprzez stworzenie 25 nowych miejsc w nowym oddziale zamiejscowym przedszkola samorządowego zlokalizowanym w Trutnowach- podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez: a) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia matematyczno- przyrodnicze, zajęcia z robotyki, dni z nauką, zajęcia logopedyczne, festyny kreatywności, wyjazdy do pomorskich instytucji kultury i edukacyjnych; b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP Wsparcie kierowane jest do 100 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o oświacie oraz 8 nauczycieli. Pośrednimi odbiorcami projektu są opiekunowie prawni dzieci. Wszystkie założenia projektu, liczba dzieci, nauczycieli, tematyka zajęć, liczebność grup, liczba i czas zajęć, zapotrzebowania na sprzęt i materiały odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom OWP zawartym w przygotowanej zgodnie z wytycznymi i zatwierdzonej przez organ prowadzący diagnozie. Projekt zakłada przygotowanie dzieci do potrzeb rynku pracy, zwiększenie ich szans rozwojowych. Działania nakierowane na rozwój u dzieci kompetencji kluczowych i kreatywności, innowacyjności stanowią uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu. Projekt obejmuje wsparciem nauczycieli, przede wszystkim w zakresie przygotowania do kształcenia kompetencji kluczowych oraz pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają mniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. Projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci/doskonalenia kwalifikacji nauczycieli/zintegrowania OWP z opiekunami prawnymi.

Projekt realizowany w ramach i Działania 03.01. Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie

Cel projektu:

Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Cedry Wielkie

Grupa docelowa:

Dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, opiekunowie prawni dzieci

Termin realizacji:

2016-06-01 ? 2018-12-31

Wartość projektu:

1 661 276,00 zł

Kwota dofinansowania:

1 369 584,60 zł

Lider projektu:

Gmina Cedry Wielkie

Partnerzy:

Fundacja NOVA,
Fundacja EDUFUN