Żuławska Szkoła Ćwiczeń

O projekcie

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno ? przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi ( w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang.literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Grupą docelową w projekcie są nauczyciele i dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno ? Wychowawczego im. I. Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoły Wpierane i Karda Szkół Wspieranych zlokalizowanych w Powiecie Nowodworskim a także studenci kierunków pedagogicznych na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Wsparcie w ramach projektu będzie polegało na uczestnictwie osób w kursach, doradztwie, mentoringu. Uruchomieniu 4 pracowni przedmiotowych: językowej, matematycznej, przyrodniczej, komputerowej (ICT). Opracowaniu 10 modelowych programów doszkolenia zawodowego nauczycieli, przeprowadzeniu diagnozy 7 szkół wspieranych, utworzeniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia. Przeprowadzeniu 20 lekcji pokazowych oraz 10 warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół wspieranych. Przeprowadzeniu praktyk i mentoringu dla 10 studentów kierunków pedagogicznych. Organizacji konferencji dotyczącej edukacji włączającej i efektywnej realizacji podstawy programowej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności i wiedzy w 8 szkołach wśród 85 nauczycieli i 10 studentów z PWSZ Elbląg w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych i realizacji podstawy programowej z uczniem ze specyficznymi potrzebami.

Projekt realizowany w ramach i Działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Poniżej prezentujemy rezultaty projektu:

  1. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_ict_1.pdf
  2. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_ict_2.pdf
  3. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_jezyki_1.pdf
  4. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_jezyki_2.pdf
  5. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_matematyka_1.pdf
  6. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_matematyka_2.pdf
  7. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_przyroda_1.pdf
  8. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_przyroda_2.pdf
  9. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_wlaczajaca_1.pdf
  10. https://fundacjanova.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZSC_wlaczajaca_2.pdf

 

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

Żuławska Szkoła Ćwiczeń

Cel projektu:

Wsparcie dla nauczycieli szkół wspieranych w 4 obszarach przedmiotów (matematyka, informatyka, języki obce i przedmioty przyrodnicze), wsparcie w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne u uczniów oraz wsparcie w zakresie edukacji włączającej.

Grupa docelowa:

nauczyciele, dyrekcja, a także studenci kierunków pedagogicznych.

Termin realizacji:

2020-07-01 ? 2022-06-30

Wartość projektu:

1 278 270,48 zł

Kwota dofinansowania:

1 278 270,48 zł

Lider projektu:

Powiat Nowodworski

Partnerzy:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu,
Fundacja NOVA

Źródło finansowania:

Fundusze Unii Europejskiej