EduSenior

O projekcie

Projekt EduSenior korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG.

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla seniorów w ramach Gdańskiej Sieci Domów Sąsiedzkich, poprzez:
– podniesienie wiedzy i kompetencji kadry (animatorzy, edukatorzy- 10 os.) gdańskich domów sąsiedzkich w obszarze edukacji pozaformalnej osób starszych, poprzez organizację 2 mobilności edukacyjnych w Norwegii tj. jobshadowingu i szkolenia nt. metody “study circle”,
– opracowanie katalogu dobrych praktyk i poradnika nt. metod i narzędzi edukacyjnych dla edukatorów pracujących z seniorami,
– uaktualnienie oferty edukacji senioralnej domu sąsiedzkiego Fundacji NOVA (ISE Chełm) poprzez przetestowanie metody “study circle” w 3 domach sąsiedzkich (grupy 8-12 seniorów, łącznie ok. 30 osób) i wdrożenie jej do codziennej praktyki ISE Chełm.

Study Circle to popularna w krajach nordyckich metoda kształcenia osób dorosłych. Zakłada ona korzystanie z potencjału wszystkich uczestników, wychodząc z przekonania, że każdy dysponuje jakąś wiedzą czy doświadczeniami, którymi może podzielić się z innymi. Polega na tym, że osoby, które chcą się czegoś nauczyć lub rozwiązać problem spotykają się regularnie w małych grupach (study circle) w celu wspólnego zgłębienia interesującego je tematu.

RELACJA Z WIZYTY STUDYJNEJ – LISTOPAD 2022

Grupa 10  trójmiejskich edukatorek, animatorek, działaczek pracujących z i na rzecz seniorów uczestniczyła w wizycie studyjnej w Oslo w ramach projektu EduSenior.
Podczas wizyty:
✅ poznałyśmy bliżej naszego norweskiego partnera Bjerkaker LearningLab,
✅ odwiedziłyśmy Sentralen,
✅ odwiedziłyśmy także Seniornett Norge – zajmującą się edukacją cyfrową seniorów,
✅ Sagene Torshov eldreuniversitet – dzielnicowy uniwersytet seniorów,
✅ Voksenopplæringsforbundet (Vofo) – organizację parasolową instytucji life long learning w Norwegii,
✅ Grønland seniorsenter – dzienny dom seniora,
✅ Digital Bestemor – zajmująca się wsparciem seniorów w obsłudze urządzeń cyfrowych,
✅ w wolnym czasie podziwiałyśmy zimowe uroki Oslo

Grupa była pod wrażeniem wspaniałych praktyk i nowych inspiracji. Pozytywnie naładowane edukatorki wróciły do Polski z ogromną chęcią zaimplementowania chociaż części praktyk pracy z seniorami w ich organizacjach.

 

Katalog Dobrych Praktyk (Gdańsk, Polska & Oslo, Norwegia):

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK

 

Zapraszamy do udziału w projekcie EduSenior:

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN UDZIALU W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY OSWIADCZENIA

 

W celu pobrania formularzy – skopiuj link do przeglądarki, następnie wydrukowany, wypełniony i podpisany, prześlij na adres:

biuro@fundacjanova.org.pl lub przynieś osobiście do biura

Fundacji NOVA:

ul. W. Biegańskiego 10/12

Gdańsk Chełm

 

SZKOLENIE W OSLO – 26.05.2023 – 30.05.2023

Jak już zapewne wiecie pomiędzy 26-tym a 30-tym maja grupa trójmiejskich edukatorek, animatorek, działaczek pracujących z seniorami i na rzecz seniorów wzięła udział w szkoleniu w Oslo. Podczas szkolenia opiekował się nami Sturla Bjerkaker z norweskiej organizacji Bjerkaker LearningLab

Tematem przewodnim całego wyjazdu było zaznajomienie się z popularną w Norwegii metodą „Study Circle”, a w konsekwencji wprowadzenie jej jako stałego elementu do naszych polskich organizacji pracujących z Seniorami, w tym domów sąsiedzkich.

 

Dodatkowo zgłębialiśmy takie tematy jak:

– Przygotowanie do przejścia na emeryturę,

– Trening umysłu,

– Ciało Seniora – jak się przygotować/ proces starzenia się – senioralne tsunami,

– Kursy cyfrowe – praktyki i wyzwania edukacyjne,

– Dugnad – norweski system pomocy i wsparcia – element norweskiego społecznego DNA – polega na działaniu na rzecz własnego otoczenia i wspólnoty, pomocy sąsiadom, udziale w czynie społecznym,

– Wolontariat Seniorów – praktyki i wyzwania edukacyjne,

…a w wolnym czasie podziwiałyśmy uroki Oslo.

 

PODSUMOWANIE – SEMINARIUM – EDUKACJA SENIORALNA W POLSCE I NORWEGII – 16.11.2023r.

Było to wyjątkowe wydarzenie, które było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy i inspiracji na bazie doświadczeń norweskich, ale także do aktywnego udziału w kształtowaniu przyszłości edukacji senioralnej w wielu organizacjach. Organizatorem wydarzenia była Fundacja NOVA.

W programie Seminarium znalazły się m.in.:

– Prezentacja rezultatów projektu “EduSenior” przez Fundację NOVA, w tym katalogu dobrych praktyk edukacji senioralnej w Polsce i Norwegii oraz poradnika nt. innowacyjnych metod i narzędzi edukacji senioralnej;
–  Wykład inspiracyjny – Gość Specjalny z Norwegii: prezentacja doświadczeń norweskiej organizacji Bjerkaker Learning Lab w dziedzinie edukacji senioralnej;
–  Edukacja senioralna w Norwegii i Polsce – Inspiracje i Praktyki: prezentacje uczestniczek projektu – edukatorek senioralnych nt. swoich wniosków i doświadczeń z mobilności do Norwegii – Inkubator Sąsiedzkiej Energii DOLNE MIASTO, Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta Gdańsk;
– Networking;
– Study Circle jako metoda pracy z seniorami: prezentacje uczestniczek projektu – edukatorek senioralnych nt. swoich wniosków i doświadczeń z mobilności do Norwegii i wdrażania dobrych praktyk w swoich organizacjach, Fundacja NOVA, Przystań Gdynia, Dzienny Dom Senior Wigor, Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miasta Gdańsk;
– Teatr jako metoda pracy edukacyjnej z seniorami: prezentacja grupy nieformalnej “Kawiarenka Literacka” – podsumowanie doświadczeń z wyjazdu senioralnego do Norwegii;
– Urodziny “Kawiarenki Literackiej” – poczęstunek i świętowanie 2. rocznicy istnienia “Kawiarenki Literackiej” przy Fundacji NOVA;

 

Poradnik Edukacji Senioralnej – EDUSENIOR PL

PORADNIK EDUSENIOR

_______________________________________________________________________________________________

The EduSenior project benefits from funding received from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Funds.

The aim of the project is to improve the quality of the educational offer for seniors within the Gdańsk Network of Neighbourhood Houses, by:
– increasing the knowledge and competences of staff (animators, educators – 10 persons) of Gdańsk Neighbourhood Houses in the area of non-formal education of seniors through the organisation of 2 educational mobilities in Norway, i.e. jobshadowing and training on the ‘study circle’ method,
– developing a catalogue of good practices and a handbook on educational methods and tools for educators working with seniors,
– updating the senior education offer of the NOVA Foundation’s neighbourhood house (ISE Chełm) by testing the ‘study circle’ method in 3 neighbourhood houses (groups of 8-12 seniors, a total of approximately 30 people) and implementing it into the daily practice of ISE Chełm.

Study Circle is a popular adult learning method in the Nordic countries. It is based on the idea that everyone has some knowledge or experience to share with others. The idea is that people who want to learn something or solve a problem meet regularly in small groups (study circles) to explore a topic of interest together.

 

REPORT ON THE NOVEMBER’S STUDY VISIT:

A group of 10 Tri-City educators, animators, activists working who work with and for seniors has took part in a study visit to Oslo as part of the EduSenior project.

During the visit:

✅ we got to know our Norwegian partner Bjerkaker LearningLab, 

✅ we visited Sentralen,

✅  we also visited Seniornett Norge – dealing with digital education of seniors,

✅ Sagene Torshov eldreuniversitet – district senior university,

✅ Voksenopplæringsforbundet (Vofo) – umbrella organization of life long learning institutions in Norway,

✅ Grønland seniorsenter – senior day home,

✅ Digital Bestemor – dealing with the support of seniors in the use of digital devices,

✅ in our free time we admired the winter charms of Oslo,

The group was impressed by great practices and new inspirations. Positively charged, they have returned to Poland with a great desire to implement at least some of the practices of working with seniors in their organizations.

 

Good Practice Catalogue (Gdansk, Poland & Oslo, Norway):

GOOD PRACTICE CATALOGUE

 

We invite you to participate in the EduSenior project:

Downloadable documents:

PROJECT PARTICIPATION REGULATIONS

APPLICATION FORM DECLARATION

Download the forms, complete and email them to:

biuro@fundacjanova.org.pl or bring it personally to the office

 

NOVA Foundation:

10/12 W. Biegański St.

Gdańsk Chełm

 

WORKSHOPS IN OSLO: 26.05.2023 – 30.05.2023

As you may already know, between 26 and 30 May, a group of Tricity educators, animators and activists working with and for seniors took part in a training in Oslo. During the training we were mentored by Sturla Bjerkaker from the Norwegian organisation Bjerkaker LearningLab . The main theme of the entire trip was to familiarise ourselves with the popular in Norway ‘Study Circle’ method in order to consequently introduce it as a permanent feature in our Polish organisations working with seniors, including neighbourhood houses.

In addition, we explored topics such as:
– Preparing for retirement,
– Mind Training,
– The Senior Body – how to prepare for the aging process – “the senior tsunami”,
– Digital courses – educational practices and challenges,
– Dugnad – Norwegian system of help and support – part of the Norwegian social DNA – involves acting for one’s surroundings and community, helping neighbours, participating in community deeds,
– Senior volunteering – educational practices and challenges,

…and in our free time we enjoyed the beauty of Oslo.

 

SUMMARY – SEMINAR – SENIOR EDUCATION IN POLAND AND NORWAY – 16.11.2023

This was an unique event, which was not only an opportunity to gain knowledge and inspiration from the Norwegian experience, but also to actively participate in shaping the future of senior education in many Polish organisations. The event was organised by the NOVA Foundation.

The programme of the Seminar included:

– Presentation of the results of the “EduSenior” project by the NOVA Foundation, including The Catalogue of Good Practices of Senior Education in Poland and Norway and The Handbook on innovative methods and tools for Senior Education;
– Inspirational lecture – Special guest from Norway: presentation of the experience of the Norwegian organisation Bjerkaker Learning Lab in the field of senior education;
– Senior education in Norway and Poland – Inspiration and Practice: presentations by project participants – senior educators on their findings and experiences from their mobility to Norway – Dolne Miasto Neighbourhood Energy Incubator, Social Development Department Gdansk City Hall;
– Networking;
– Study Circle as a method of working with seniors: presentations by project participants – senior educators on their conclusions and experiences from mobility to Norway and the implementation of good practices in their organisations, NOVA Foundation, Przystań Gdynia, Dzienny Dom Senior Wigor, Social Development Department Gdansk City Hall;
– Theatre as a method of educational work with seniors: presentation of the informal group “Literary Café” – summary of experiences from a senior trip to Norway;
– Literary Cafe’s Birthday party – refreshments and celebration of the 2nd anniversary of the “Literary Café” at the NOVA Foundation;

 

Guide To Senior Education – English version

GUIDE TO SENIOR EDUCATION ENG

 

Galeria zdjęć

Tytuł projektu:

EduSenior

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji senioralnej prowadzonej w Domach Sąsiedzkich na terenie Trójmiasta.

Grupa docelowa:

seniorzy, edukatorzy, kadra zarządzająca

Termin realizacji:

2022-01-01 - 2023-12-31

Wartość projektu:

67 524,00 EUR

Kwota dofinansowania:

60 772,50 EUR

Lider projektu:

Fundacja NOVA

Partnerzy:

Bjerkaker LearningLab
Klub Seniora "Wzgórze Radości"

Źródło finansowania:

Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021